Smartox Biotechnology
Total 21
No SUBJECT DATE
6
Maurocalcine/Huwentoxin I/ω CONOTOXIN SO-3/ω-Conotoxin MVIIA(Omega conotoxin MVIIA)
2013-05-29
5
ω-agatoxin IVA / ω-CONOTOXIN GVIA(Omega conotoxin GVIA) / ω-Conotoxin MVIIC(Omega conotoxin MVIIC) / SNX482
2013-05-29
4
Margatoxin / HsTx1 / Apamin / TERTIAPIN-Q / Maurotoxin / Kaliotoxin-1
2013-05-16
3
Iberiotoxin (IbTx) / Charybdotoxin / Leiurotoxin 1 / Tamapin / Guangxitoxin 1E / ShK (Stichodactyla toxin)
2013-05-16
2
Hainantoxin-IV / Protoxin II (ProTx II) / Huwentoxin IV / Huwentoxin I / μ Conotoxin PIIIA (mu conotoxin PIIIA)
2013-05-10
1
Protoxin I (ProTx-1) / GsAF-I / GsAF-II / Jingzhaotoxin III / Biotinyl-Protoxin II (ProTx II)
2013-05-10
 1  2